MR16/EXZ (20PK) - OSRAM - 41870FL

OSRAM - MR16/EXZ (20PK) - 41870FL